Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Podmínky přijímacího řízení

Zobrazeno: 36980x |

Ředitelka školy vyhlašuje jednotlivá kola přijímacího řízení zveřejněním na Úřední desce ZDE.

 

Přijímací řízení je zahájeno podáním přihlášky uchazeče o studium (v prvním kole přijímacího řízení vždy nejpozději 30. listopadu, v dalších kolech dle uveřejněných termínů), na základě níž je pozván k talentovým zkouškám. Řízení je ukončeno vykonáním talentové zkoušky a vydáním rozhodnutí o jejím výsledku.

Formulář přihlášky i výsledek přijímacího řízení (tj. seznam přijatých uchazečů) naleznete na Úřední desce ZDE.

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, tzn. lékařský posudek foniatra o zdravotní způsobilosti v případě uchazečů o studium oboru 82-45-P/01 - zpěv, uchazeč jej předloží nejpozději v den konání talentové zkoušky
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
 • případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení

 

Ke vzdělávání v prvním ročníku konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.

 

V oboru HUDBA budou přijati žáci se studijním zaměřením*

 • hra na klavír, varhany, cembalo
 • hra na housle, violu, violoncello, kontrabas
 • hra na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon (klasický), fagot, trubku, lesní roh, trombón, tubu
 • hra na akordeon
 • hra na kytaru
 • hra na bicí nástroje
 • hra na zobcovou flétnu
 • hra na elektronické klávesové nástroje
 • dirigování
 • skladba

 

V oboru ZPĚV budou přijati žáci se zaměřením* na

 • klasický zpěv
 • populární zpěv

 

*Pozn: výčet studijních zaměření a forem studia se pro jednotlivá kola přijímacího řízení může lišit (dle vyhlášení konkrétního kola PŘ)  

 

Přijímací řízení se koná formou talentové zkoušky a probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

 

Uchazeč o studium (nezletilý prostřednictvím zákonného zástupce) odevzdá přihlášku do 30. listopadu přímo řediteli konzervatoře.

 

Potřebné údaje pro vyplnění přihlášky

 název a adresu školy:  Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, 415 01 Teplice 1
 studijní obor:  Hudba (kód oboru 82-44-P/01) nebo Zpěv (kód oboru 82-45-P/01)
 obor činnosti:  příslušný hud. nástroj (např. Hra na klavír) nebo Zpěv (klasický nebo populární)
 formu vzdělávání:  denní nebo kombinovaná

 

 

Talentové zkoušky

Talentové zkoušky ke studiu na konzervatoři se skládají ze dvou částí:

První, obecnou část, tvoří zkouška z hudební nauky, intonace, sluchové analýzy a smyslu pro rytmus. Její obsah je stejný pro všechny zájemce o studium.

Obsah druhé, speciální části, je stanoven samostatně pro jednotlivá studijní zaměření.

 

Každý uchazeč o studium je hodnocen odbornou komisí v obecné i speciální části talentových zkoušek, hodnotí se v rozsahu 0 – 25 bodů.

Podrobnosti hodnocení talentové zkoušky (kritéria přijetí) naleznete ZDE.

 

Požadavky pro obecnou a speciální část talentové zkoušky naleznete zde:

 

Obecná část talentových zkoušek
Speciální část talentových zkoušek

 

 
Kontaktními osobami pro případné dotazy a upřesnění jsou
Přihlášení