Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Orchestrální akademie při SČF Teplice

Zobrazeno: 6727x |

Orchestrální akademie Severočeské filharmonie Teplice – pravidla pro žáky (stav k 1.5.2021)

Obecná pravidla:

Účast v projektu Orchestrální akademie není povinná pro všechny žáky, projektu se mohou účastnit pouze žáci odpovídající umělecké úrovně.

 

Pro zjištění odpovídající technické a umělecké úrovně se žák zúčastní přehrávky, která se uskuteční zpravidla na začátku příslušného kalendářního roku (event. již na konci roku předchozího). Žák, který u této přehrávky uspěje, bude moci na projektu OA participovat po celou dobu svého studia.

 

Orchestrální akademie se mohou zúčastnit žáci bez ohledu na to, v jakém ročníku studují.

 

Účast v projektu Orchestrální akademie ani případné uzavření Smlouvy o uměleckém hostování v SČF Teplice si žáci nemohou nárokovat.

 

Orchestrální akademie se mohou zúčastnit žáci vybraných nástrojových skupin (smyčce, dřeva, žestě, bicí nástroje) na základě doporučení pedagoga HLO nebo SOP, případně koordinátora orch. akademie (tím je vždy vybraný pedagog konzervatoře – viz níže).

 

Nedílnou podmínkou umělecké spolupráce žáka se SČF Teplice je jeho souhlas. Tímto souhlasem se žák závazně rozhoduje k účasti na uměleckém vystoupení se SČF Teplice (a zkoušek). Jediným důvodem ke zrušení účasti ze strany žáka je nemoc či jiné vážné osobní důvody.

 

O párování žáků s jednotlivými koncerty SČF rozhoduje koordinátor nástrojové skupiny v úzké spolupráci s pedagogem SOP a HLO.

Koordinátory nástrojových skupin, kteří zodpovídají za to, aby do projektu byli vysíláni pouze špičkově připravení žáci, jsou pedagogové školy:

  • Mgr. Naděžda Slavíčková – housle, viola
  • MgA. Jana Vintrová – violoncello
  • Jan Doskočil – kontrabas 
  • Mgr. Martin Kůda – příčná flétna
  • MgA. Martin Beneš - hoboj
  • Mgr. Miroslav Maleček - klarinet (činnost koordinuje s p. Fr. Kolaříkem, vedoucím skupiny klarinetů SČF Teplice)
  • MgA. Radovan Skalický - fagot
  • Karel Vencour, dipl. um. – trubka
  • BcA. Michal Černý - pozoun, tuba
  • Mgr. Michal Kužela – bicí nástroje (činnost koordinuje s p. L. Šperkovou, vedoucí skupiny bicích nástrojů SČF Teplice)

 

Osobou, která je ze strany konzervatoře zodpovědná za všechny aktivity projektu, je Jan Doskočil, zástupce ředitelky.

 

Z každé výše uvedené nástrojové skupiny se může jednoho koncertu zúčastnit zpravidla pouze 1 hráč (výjimky budou řešeny individuálně), přičemž celkový počet koncertů by neměl přesáhnout počet 8 (dle dohody s koordinátorem, případně v koordinaci s partnerem ze SČF Teplice). Tato informace je platná ke dni zveřejnění těchto pravidel a může se měnit dle aktuální situace (info poskytne na vyžádání J. Doskočil).

 

Žák je povinen se zúčastnit všech zkoušek na koncert dle pokynů koordinátora nástrojové skupiny (viz výše) či zaměstnanců SČF Teplice.

 

Žák se zpravidla zúčastní nejen zkoušek, ale také koncertního vystoupení. O tom rozhoduje pověřený zaměstnanec SČF Teplice (zpravidla vedoucí skupiny či první hráč, případně dirigent).

 

Žák se může umělecky podílet pouze na části koncertního programu, případně na všech skladbách programu (dle dohody a rozhodnutí pověřeného zaměstnance SČF Teplice, zpravidla po předchozí dohodě s koordinátorem nástrojové skupiny).

 

Z projektu jsou striktně vyloučeny zahraniční koncerty. Dále platí, že zájezdů v rámci ČR se mohou zúčastnit pouze zletilí žáci.

 

Příprava na projekt:

SČF Teplice poskytne koordinátorům z konzervatoře s dostatečným předstihem (zpravidla min. 1 měsíc) notový materiál, koordinátoři zajistí jejich předání vyučujícímu SOP.

 

Za přípravu žáka na uměleckou spolupráci zodpovídá příslušný vyučující SOP. Pokud se v průběhu přípravy na projekt zjistí, že obtížnost programu přesahuje možnosti žáka a ten se tak daného koncertu nemůže zúčastnit, pedagog SOP tuto informaci sdělí koordinátorovi příslušné nástrojové skupiny a také J. Doskočilovi.

 

Průběh práce v rámci projektu:

Práci žáka během zkoušek a koncertů řídí mentor z řad SČF Teplice (zpravidla vedoucí skupiny či první hráč, případně jiný profesionál, pověřený vedoucím skupiny). Žák se dále bezvýhradně řídí pokyny koncertního mistra SČF Teplice (případně jeho zástupce), dirigenta a inspektora orchestru.

 

Ve chvíli, kdy bude mentorem z řad SČF Teplice doporučeno, že je žák umělecky schopen zvládnout koncertní vystoupení (zpravidla nejpozději po druhé zkoušce na koncert), SČF Teplice s žákem uzavře Smlouvu o uměleckém hostování.

Přihlášení