Hodnocení talentové zkoušky

Vloženo: 27.10.2020 | Zobrazeno: 5514x

 

Hodnocení talentové zkoušky

 

1. Členové zkušební komise, zodpovědní za jednotlivé disciplíny obecné části talentové zkoušky, hodnotí výkony uchazečů podle kritérií uvedených v protokolu o talentové zkoušce, str. 2 ( k nahlédnutí zde (Velikost: 92.19 kB)). Do něj se zapíší jednotlivé body, které předseda zkušební komise následně sečte a správnost stvrdí svým podpisem.

 

Kritéria pro hodnocení obecné části talentové zkoušky jsou následující:

 • 25-21 bodů: vyhovující
 • 20-17 bodů: průměrný
 • 16-12 bodů: podprůměrný
 • 11-0 bodů: nevyhovující

 

2. Členové zkušební komise speciální části talentové zkoušky hodnotí podle kritérií pro celkové hodnocení výkonu uvedených v protokolu o talentové zkoušce, str. 1 ( k nahlédnutí zde (Velikost: 92.19 kB)). Předseda vypočte bodový průměr z hodnocení jednotlivých členů komise, ten zapíše do protokolu a správnost stvrdí svým podpisem.

 

Kritéria pro hodnocení speciální části talentové zkoušky jsou následující:

 • 25,00-22,00 bodů: výborný výkon (slovní návrh komise: rozhodně přijmout)
 • 21,99-19,00 bodů: dobrý výkon (slovní návrh komise: doporučujeme k přijetí)
 • 18,99-16,00 bodů: dostatečný výkon (slovní návrh komise: možno přijmout)
 • 15,99-0,00 bodů: nedostatečný výkon (slovní návrh komise: nepřijmout)

 

3. V případě přijetí do vyššího ročníku protokol o talentové zkoušce obsahuje návrh ročníku, do nějž lze uchazeče přijmout.

 

4. Bodové vyjádření průměrného prospěchu uchazeče z posledních dvou ročníků základní školy. Průměr se zaokrouhluje na jedno desetinné místo.

Pozn.: Na základě ustanovení vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, v přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. V takovém případě budou pro účel hodnocení PŘ započtena pouze vysvědčení zbývajících tří pololetí.

 

průměr:

 • 1,0 - 25 bodů
 • 1,1 - 24 bodů
 • 1,2 - 23 bodů
 • 1,3 - 22 bodů
 • 1,4 - 21 bodů
 • 1,5 - 20 bodů
 • 1,6 - 19 bodů
 • 1,7 - 18 bodů
 • 1,8 - 17 bodů
 • 1,9 - 16 bodů
 • 2,0 - 15 bodů
 • 2,1 - 14 bodů
 • 2,2 - 13 bodů
 • 2,3 - 12 bodů
 • 2,4 - 11 bodů
 • 2,5 - 10 bodů
 • 2,6 - 9 bodů
 • 2,7 - 8 bodů
 • 2,8 - 7 bodů
 • 2,9 - 6 bodů
 • 3,0 - 5 bodů
 • 3,1 - 4 body
 • 3,2 - 3 body
 • 3,3 - 2 body
 • 3,4 - 1 bod
 • 3,5 a vyšší - 0 bodů

 

5. Při stanovování pořadí uchazečů se přepočítává

 • výsledný počet bodů ze speciální části zkoušky, který má v celkovém hodnocení váhu 70%
 • výsledek obecné části zkoušky s váhou 20%
 • studijní výsledky žáka v předchozím vzdělávání 5%
 • hodnocení písemného textu* na zadané téma s váhou 5%.

Pozn.: Uchazeči, který

 • má udělenu dočasnou ochranu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině (na základě Opatření obecné povahy MŠMT, č.j. MSMT-29772/2022-1), nebo
 • základní školu (povinnou 9letou školní docházku) ukončil v zahraničí (§20 odst. 4 školského zákona a vyhláška č. 353/2016, o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)

může být písemná zkouška na základě jeho žádosti prominuta. V tom případě bude (pro zjištění, zda je uchazeč schopen výuky v českém jazyce) nahrazena pohovorem za přítomnosti tří pedagogů školy, který bude hodnocen klasifikační stupnicí 1 až 5. Dále se postupuje dle dalšího odstavce.

 

Bodové vyjádření klasifikace písemného textu (po přepočtu vahou 5%):

 • Klasifikační stupeň 1 - 1,25 bodu
 • Klasifikační stupeň 2 - 0,9375 bodu
 • Klasifikační stupeň 3 - 0,625 bodu
 • Klasifikační stupeň 4 - 0,3125 bodu
 • Klasifikační stupeň 5 - 0 bodů

 

Takto získané body se sečtou a ředitel stanoví celkové pořadí uchazečů pro

 • obor HUDBA - denní formu studia
 • obor ZPĚV - denní formu studia
 • obor HUDBA - kombinovanou formu studia
 • obor ZPĚV - kombinovanou formu studia

 

V případě, že uchazeč nedodá požadovaná vysvědčení, případně nenapíše-li text na zadané téma, nebudou mu přičteny body, které by jinak za tyto disciplíny mohl získat.

 

6. Při rovnosti bodů se přihlíží k dalším skutečnostem osvědčujícím vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (diplomy z hudebních či pěveckých soutěží atd.).

 

7. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří dosáhnou v obecné části TZ nejméně 12 bodů (z 25) a ve speciální části TZ nejméně 16 bodů (z 25).

 

8. Ke studiu mohou být přijati pouze ti uchazeči, kteří jsou schopni plynulé komunikace v českém jazyce. Tuto skutečnost ověří škola pohovorem v rámci talentových zkoušek.

 

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.

Ochrana osobních údajů
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.

Ochrana osobních údajů
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.