Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Počítadlo
Online:
2

Dnes:
34

Posledních 7 dní:
2461

Posledních 30 dní:
11766

Celkem:
107378

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád Domova mládeže

Autor: kretschova|

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE 
při konzervatoři v Teplicích

 

 

§ 1

Úvod

Domov mládeže při konzervatoři v Teplicích (dále jen DM) je školské výchovné ubytovací zařízení, které poskytuje ubytování a zajišťuje celodenní stravování žákům příspěvkové organizace Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15 (dále jen konzervatoř), které je DM součástí. Dle naplnění kapacity domova mládeže, možnosti a zájmu mohou být na domově mládeže ubytováni i žáci z jiných škol.

DM s kapacitou 74 lůžek je umístěn na adrese  Chelčického  ul., č. p. 660/6, Teplice (60 lůžek) a Chelčického  ul., č. p. 1600/3, Teplice (14 lůžek).

Za provoz DM je zodpovědná vedoucí vychovatelka DM.

Výchovnou činností domov mládeže navazuje na výchovně-vzdělávací práci školy a na výchovné působení rodiny.

Výchovní pracovníci domova mládeže spolupracují především s pedagogy konzervatoře a se zákonnými zástupci ubytovaných žáků.

 Ustanovení vnitřního řádu domova mládeže při Konzervatoři v Teplicích vycházejí č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, z vyhlášky MŠMT ČR č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění vyhlášky č. 436/2010 Sb.; a z vyhlášky č. 107/2005, o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

§2

Organizace a provoz DM

 

Domov mládeže slouží k ubytování nezletilých žáků a žáků, kteří vzhledem k velké vzdálenosti školy od jejich trvalého bydliště nemají možnost každodenního dojíždění při denní formě studia. Dle naplnění kapacity domova mládeže, možnosti a zájmu mohou být na domově mládeže ubytováni i ostatní žáci školy. Žáci jsou ubytováni na jedno, dvou, tří a čtyřlůžkových pokojích, odděleně podle pohlaví, popřípadě podle věku nebo svých individuálních potřeb.

V rámci povolené doplňkové činnosti lze domov mládeže využít k poskytování ubytovacích služeb i jiným organizacím, případně fyzickým osobám.

Přijetí k ubytování

Žák je v domově mládeže ubytován na základě přihlášky, kterou musí doručit vedoucí vychovatelce před zahájením nového školního roku, obvykle  do konce měsíce května, případně do konce srpna, pokud se jedná o uchazeče přijatého ve 2./3.kole přijímacího řízení. Přihlášku k ubytování na nový školní rok musí podat i žák, který je na DM ubytovaný ve stávajícím školním roce. O přijetí k ubytování je žák informován nejpozději do konce srpna. O ubytování se mohou ucházet žáci též v průběhu školního roku, jejich žádostem je vyhovováno podle volné ubytovací kapacity.

 

Odhlášení z ubytování

Při ukončení pobytu žák odevzdá vyplněnou a podepsanou odhlášku vedoucí vychovatelce a to minimálně s jednoměsíčním předstihem. V případě nezletilých žáků podepisují odhlášku zákonní zástupci. Žák odevzdá klíče od pokoje, skříně, kontejneru a od botníku, veškeré ložní prádlo a deku vrátí zpět do skladu prádla.

 

Úhrada za ubytování

Částka za ubytování činí 1 100,- Kč (pokoje s nejvýše 3 lůžky) a 900,-- Kč (pokoje se 4 lůžky) za jeden kalendářní měsíc.

 

Tato částka se platí bezhotovostně na účet číslo 718240257/0100 vedený u teplické pobočky Komerční banky. Z důvodu správného spárování platby je nutné uvést prvních šest číslic rodného čísla ubytovaného(bez číslic za lomítkem) jako variabilní symbol. Bez správně uvedeného variabilního symbolu není možné platbu akceptovat.

 

Úhrada za ubytování musí být provedena vždy tak, aby částka byla připsána na účet vždy nejpozději k 15. dni v běžném měsíci. Při nedodržení termínu platby za ubytování je zletilému žákovi/zákonnému zástupci nezletilého žáka zaslána upomínka v podobě SMS a písemná upomínka. Pokud není dlužná částka uhrazena do jednoho měsíce po termínu splatnosti bez domluvy individuálního platebního režimu, bude žák vyloučen z DM a dlužná částka bude následně vymáhána právní cestou.

 

Zodpovědnost za způsobenou škodu

Žáci musejí se zařízením DM zacházet šetrně a nepoškozovat jej. Žák je povinen nahradit prokázanou škodu způsobenou na inventáři a zařízení školy; v případě nezletilých žáků je povinen nahradit škodu jeho zákonný zástupce Náhrada škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

 

Odjezdy a příjezdy

Domov mládeže Konzervatoře v Teplicích je v provozu od neděle od 17.00 hod. do pátku do 14.00 hod.

Na víkend žáci opouštějí DM a to nejpozději v pátek ve 14.00 hod. Návrat do DM je nejdříve v neděli v době od 17.00 do 21,00 hod.

Rodiče a zákonní zástupci v odjezdové knížce kontrolují a potvrzují podpisem údaje o odjezdech a příjezdech nezletilých dětí a zprávy o jejich chování. Mimořádné odjezdy musejí být u nezletilých žáků předem písemně schváleny zákonnými zástupci a v případě zletilých i nezletilých žáků předem nahlášeny vychovatelce, která je eviduje.

K dojíždění žáků do DM nedoporučujeme používat vlastních motorových vozidel. Parkování v areálu DM není možné.

 

Rozvrh dne                  

 •          Budíček: 7.00 hod. 

                    (V případě, že žák nechce být buzen při standardním budíčku v 7.00 hod. z důvodu pozdějšího začátku
                    vyučování, pozdního příjezdu z koncertu, musí tuto skutečnost předem nahlásit vychovatelce)

 •          Ranní hygiena: 7.00 – 7.30 hod.
 •          Snídaně: 7.15 – 8.15 hod.
 •          Dopoledne: vyučování, individuální studium, cvičení na hudební nástroj / zpěv
 •          Oběd: 11.30 – 14.30 hod.
 •          Odpoledne: vyučování, individuální studium, cvičení na hudební nástroj / zpěv
 •          Večeře: 17.00 – 19.00 hod.
 •          19.00 – 21.00 hod.: individuální studium, cvičení na hudební nástroj / zpěv, osobní volno
 •          21.30 – 22.00 hod.: večerní hygiena, kontrola počtu studentů na DM
 •          Večerka : 22.00 hod.
 •          22.00 – 23.00 hod.: mimořádná studijní doba (pouze po domluvě a povolení vychovatelky)

 

Vycházky

Žáci 15-18 let mají vycházky povoleny do 20.30 hod., ve středu do 21.30 hod.

Žáci starší 18ti let mají vycházky povoleny do 23.00 hod.

Prodloužení vycházky je možné pouze po předchozím povolení vychovatele.

U nezletilých žáků podává žádost o prodloužení vycházky zákonný zástupce a to písemnou formou.

 

Cennosti

Doporučujeme, aby si žáci na domov mládeže nebrali cenné předměty a větší obnosy peněz. V nutných případech doporučujeme, aby si ubytovaní žáci cennosti a větší finanční obnosy uložili u vychovatelky, jinak za ně DM neručí.

 

Onemocnění / nevolnost žáka a omlouvání nepřítomnosti ve škole

Žák je povinen nahlásit službu konající vychovatelce každý úraz, onemocnění nebo nevolnost.

Po tomto oznámení vychovatelka bezodkladně informuje zákonného zástupce žáka a dle stavu žáka s ním domluví další postup.

Při krátkodobé nevolnosti / zdravotní indispozici žáka informuje vychovatelka DM kromě zákonného zástupce žáka také studijní oddělení konzervatoře.

Žáci mají možnost vyhledat ošetření u školního lékaře, kontakty jsou vyvěšeny na DM. V případě onemocnění odjíždí žák domů.

 

§3

Povinnosti ubytovaných žáků

 

Žáci ubytovaní na domově mládeže Konzervatoře v Teplicích jsou povinni:

a)   dodržovat ustanovení vnitřního řádu domova mládeže a řídit se dalšími předpisy a pokyny upravujícími provoz
      domova mládeže, zejména bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy a provozními řády jednotlivých
      částí DM,
b)   sledovat informační nástěnku,
c)   dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i dalších osob,
d)   informovat zaměstnance DM o změně svých osobních údajů, včetně kontaktních čísel na zákonné zástupce,
      zdravotních obtížích, případně jiných závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na pobyt žáka v DM,
e)   respektovat pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků domova mládeže a zaměstnanců školy,
f)   dodržovat zásady slušného chování a vyjadřování a chovat se k zaměstnancům školy a DM a ostatním žákům
      ubytovaným na DM s respektem,
g)   s veškerým vybyvením a zařízením domova mládeže zacházet šetrně a chránit je před poškozením,
h)   neplýtvat elektrickou energií, vodou a teplem,
i)    udržovat čistotu a pořádek na pokojích, v osobních věcech, ve společných a venkovních prostorách,
      denně provádět úklid pokoje a 1x týdně ve stanovený den tzv. velký úklid, na pokojích větrat,
j)    udržovat v čistotě lůžkoviny, každé ráno je zastýlat a ve stanovených termínech si je vyměňovat,
k)   z hygienických důvodů se při příchodu na DM přezouvat,
l)    hlásit vychovateli všechny zjištěné závady, ztrátu peněz nebo osobních věcí,
m)  nahlásit každý úraz nebo onemocnění a případný odchod k lékaři, týká se i úrazu nebo onemocnění
      spolubydlícího,
n)   nahlásit vychovateli den předem, aby nebyl žák ráno buzen při standardním budíčku v 7.00 hod.
      z důvodu pozdějšího začátku vyučování, pozdního příjezdu z koncertu apod.,
o)   hlásit všechny odchody a příchody na domov mládeže vychovateli,
p)   předem hlásit vychovateli všechny cizí návštěvy (např. spolužáků, kteří nejsou ubytovaní na DM)
      na pokoji,
q)   dodržovat noční klid po 22. hodině,
r)    při odchodu z pokoje zamykat dveře i svoji přidělenou skříň a chránit tak majetek svůj i svých spolubydlících,
s)   bezodkladně ohlásit pedagogickým pracovníkům DM každý případ, kdy  je porušován vnitřní řád DM
      a pravidla bezpečnosti.

 

 

§4

Žákům je přísně zakázáno

 

a)  na domově mládeže kouřit, požívat, přechovávat nebo distribuovat alkohol nebo jiné návykové látky, jakož i
     pohybovat se v prostorách a areálu DM pod jejich vlivem,

b)  v prostorách nebo areálu DM přechovávat nebo používat věci nebezpečné životu a zdraví lidí, např. zbraně, pracovní
     nářadí, výbušniny, chemikálie apod.,

c)  manipulovat v prostorách DM s otevřeným ohněm,

d)  poškozovat a zcizovat majetek DM, spolužáků / spolubydlících, zaměstnanců DM a jiných osob v prostorách DM,

e)  používat vulgární výrazy (případně fyzické násilí) vůči vychovatelům, spolužákům, spolubydlícím, ostatním
     zaměstnancům školy a domova mládeže,

f)  uplatňovat vůči ostatním žákům na DM jakékoliv projevy násilí a vytváření pocitu nadřízenosti a podřízenosti směřující
    k šikaně a porušovat zákaz diskriminace osob,

g)  vyklánět se z oken, posedávat na parapetech, vyhazovat věci a vylévat tekutiny z oken,

h)  přechovávat na pokojích zvířata,

i)   bez předchozího výslovného svolení vychovatele vodit do DM cizí osoby,

j)   hrát hazardní hry,  

k)  vzájemně navštěvovat spolubydlící opačného pohlaví na pokojích bez vědomí vychovatele,

l)   rušit noční klid,

m)  provádět jakékoliv změny na pokojích a v ostatních prostorách domova mládeže bez vědomí vychovatele (např.
      přemisťovat inventář domova mládeže, lepit plakáty a obrázky na zeď, nábytek a na dveře, zatloukat hřebíky do zdi
      apod.)

n)   používat soukromé elektrické spotřebiče např. varné konvice, el. vařiče apod.

o)   z bezpečnostních důvodů se na pokoji zamykat zevnitř

 

Porušení vnitřního řádu domova mládeže je podle závažnosti postihováno těmito výchovnými opatřeními: napomenutí vedoucí vychovatelky, důtka vedoucí vychovatelky, důtka ředitele, podmíněné vyloučení, ukončení ubytování / vyloučení  z DM.

 

Porušení pravidel a)-f) je klasifikováno jako hrubé porušení vnitřního domova mládeže a může být důvodem k vyloučení z domova mládeže.

 

 

§5

Stravování

 

Žáci ubytovaní v DM se stravují v přilehlém školním stravovacím zařízení, ve kterém stravování zajišťuje Hotelová škola, Teplice, tzn., žáci odebírají tři hlavní jídla denně (snídaně, obědy, večeře). Každé nevybrání stravy (např. z důvodu nemoci) je nutno včas odhlásit telefonicky (vedoucí stravování - paní Waicová, tel. 778 701 259 nebo přes internet (přístupové kódy žákům vydá paní Waicová) a to minimálně 24 hodin předem. Pozdě odhlášená / neodhlášená strava je účtována. Stravné se hradí v hotovosti u vedoucí stravování ve stanovených dnech. Stravné na jeden den činí 70,- Kč. Žáci mají na výběr ze tří druhů jídel, z nichž jedno je vegetariánské.

 

 

§6

Komunikace s rodiči/zákonnými zástupci a povinnosti rodičů/zákonných zástupců

 

Rodiče a zákonní zástupci mají právo na informace o chování svého dítěte na domově mládeže. Tyto informace lze získat v době konání rodičovských schůzek na konzervatoři, při návštěvě rodičů/zákonných zástupců na domově mládeže, případně přes informační systém Škola On-Line nebo telefonicky.

 

Rodiče/zákonní zástupci jsou povinni vychovatele domova mládeže informovat o následujících skutečnostech týkajících se jejich dítěte:

 

a)  o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na život dítěte na
     domově mládeže,

b)  o změně adresy, tel. čísla dítěte či jeho zákonných zástupců,

c)  o nepřítomnosti žáka na domově mládeže např. z důvodu nemoci, pokud možno bezodkladně, nejpozději však do
     3 kalendářních dnů
(dle § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon,),

d)  o ukončení pobytu žáka na domově mládeže (minimálně s jednoměsíčním předstihem),

e)  o poskytnutí výjimky z vnitřního řádu domova mládeže (např. povolení delší vycházky) – musí být provedeno
     písemně,

f)  o mimořádném odjezdu žáka z domova mládeže.

 

Rodiče/zákonní zástupci jsou dále povinni

g)  pravidelně kontrolovat příjezdy a odjezdy žáka v odjezdové knížce,

h)  včasně provádět platby za ubytování,

i)  v případě, že si přejí, aby se jejich nezletilé dítě zúčastnilo akcí mimo DM (školní, kulturní, sportovní atd.), je nutné
    poskytnout písemný souhlas s uvolňováním dítěte.

 

 

§7

Ochrana osobních údajů žáků

 

S osobními údaji žáků DM je zacházeno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Tento vnitřní řád domova mládeže vstupuje v platnost 31.8.2017.

 

 

 V Teplicích 24.8.2017                                                                           Mgr.  Kateřina Boudníková       
                                                                                                              ředitelka konzervatoře

Přihlášení