Kotva
Virtuální prohlídka

 
 
Nepřehlédněte
Informace Tady nic není :-(
 
 
Mapa webu
A
A
A

Protiepidemická opatření


Vážení zájemci,

 

jsme rádi, že máte zájem o námi pořádané akce. Velmi si vašeho zájmu o naši školu vážíme.

Nicméně jsme nuceni vás požádat o respektování protiepidemických opatření, která se týkají každé osoby (zájemce, rodiče, jiné doprovázející osoby atd.), která vstoupí do budovy školy.

 

Proč stanovujeme přísnější pravidla, než jsou vládní nařízení? Dovolte, prosím, vysvětlení:

Díky velkému štěstí a částečně také díky opatřením, která na konzervatoři dodržujeme, se nám daří držet školu v chodu a ve stavu nemocnosti či v karanténě jsme do dnešní doby měli jen jednotky případů (nyní konkrétně dvě osoby). Snažíme se tento stav udržet a přitom realizovat i akce, které organizujeme pro externí účastníky (např. DVPP vzdělávání pedagogů ZUŠ či MKS). V žádném případě nemáme zájem účastníkům ztěžovat podmínky nesmyslnými nařízeními, ale z našeho pohledu (navzdory vládním nařízením) je alespoň nějaká epidemiologická forma kontroly osob, které do školy vpouštíme, smysluplná. O to více, že tyto osoby neznáme a často se sjíždějí z různých míst naší republiky.

 

Mnoho institucí v současné době podobné akce ruší, protože jsou zbytné a je s nimi spojeno mnohem více starostí než obvykle. Pokud nedojde ke zlepšení epidemiologické situace, i nadále budeme po osobách, které nejsou našimi pedagogy či studenty (které pravidelně testujeme) požadovat test či očkování a to přestože to vládní nařízení zatím nevyžadují. Děláme to s cílem zajistit větší bezpečnost účastníkům i našim pedagogům, kteří tyto akce pořádají, často bez ochrany dýchacích cest, protože zpěv či hra na dechové nástroje v roušce provozovat nejdou.

 

Protoprosíme, přijměte s pochopením protiepidemická opatření, za nichž se DVPP semináře a MKS uskuteční:

 

Účastníci DVPP nebo MKS se při vstupu do školy prokáží:             

  • účastníci do 18 let: očkováním, prodělanou nemocí nebo PCR testem starým max. 72 hodin (u nezletilých osob antigen jen v nejhorším případě, jinak PCR)
  • dospělí: očkováním, prodělanou nemocí nebo samotestem provedeným na místě (úhrada v hotovosti ve škole)

 

Všichni účastníci DVPP seminářů a MKS zapíší své jméno a kontakt ve vrátnici – po 30 dnech budou tyto informace skartovány. Použity by byly pouze v případě, že by mezi účastníky byl někdo pozitivní, aby bylo možné informovat ostatní.

 

Přestože Mimořádná opatření nenařizují u skupin do 20 osob prokazování bezinfekčnosti, naše škola v zájmu zajištění bezpečnosti pedagogů, žáků i účastníků DVPP či MKS některý z dokladů OTN požaduje

 

Všem děkujeme za pochopení a spolupráci!

 

Děkujeme za pochopení!

 

 

 

Níže uvádíme výňatek z usnesení vlády ČR, celý text je zde (Velikost: 442.29 kB).

 

V návaznosti na Mimořádné opatření vlády č. j.: MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN ze dne 29. listopadu 2021, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změné některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona.

 

Vláda s účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod.:

I.

13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu 15 se nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,


15. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.
II.
S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se ruší mimořádné opatření ze dne 23. prosince 2021, č.j. MZDR 14601/2021-31/MIN/KAN.

 

Přihlášení
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.